Sparkle White Pompeii Quartz

Sparkle White Pompeii Quartz has a White background with sparkles throughout.

SKU: 25014 Categories: , Tags: , ,
Pompeii Brand Logo