Greylac Pompeii Quartz

Greylac Pompeii Quartz has Dark grey veining that pops on a bright, white background.

Pompeii Brand Logo