Bianco Napoli Pompeii Quartz

Thin, but distinct grey veins on top of a cool white and grey background.

Pompeii Brand Logo