Bianco Napoli Pompeii Quartz

Bianco Napoli Pompeii Quartz has Thin, but distinct grey veins on top of a cool white and grey background.

Pompeii Brand Logo