Avorio Pompeii Quartz

Various shades of white that create a wood grain texture.

Pompeii Brand Logo