White Macaubas Pompeii Quartz

Eggshell base with horizontal veining.

Pompeii Brand Logo