White Cloud Pompeii Quartz

White background with small white specks.

SKU: 25018 Categories: , Tags: , ,
Pompeii Brand Logo