Grey Amazon Silestone Quartz

Grey Amazon Silestone Quartz is a taupe stone with black veins.

Cosentino Brand LogoSilestone Brand Logo