Grey Amazon Silestone Quartz

Grey Amazon quartz is a taupe stone with black veins.

Cosentino Brand LogoSilestone Brand Logo